career

Thực Tập Sinh Lập Trình Viên .Net

Mô tả công việc Lâp trình phát triển Front End/Back End, Website, Web application; Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, lập trình trong các dự án phát triển ứng dụng Web trên nền tảng dotNET; Tham gia fix bugs và hỗ trợ khách hàng; Tham gia nghiên cứu và trình bày […]

career

Chuyên Viên Business Analyst

Mô tả công việc Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng đưa ra output là các tài liệu URD, BRD. Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (SRS), tài […]

career

Lập Trình Viên Golang

Mô tả công việc Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn. Làm việc với team phát triển phần mềm tiếp nhận, phân tích và tạo ra các thiết kế/kiến trúc mới hướng đến quy mô và hiệu suất. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần […]

career

Lập Trình Viên Python

Mô tả công việc Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn. Làm việc với team phát triển phần mềm tiếp nhận, phân tích và tạo ra các thiết kế/kiến trúc mới hướng đến quy mô và hiệu suất. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần […]

career

Manual Tester Từ 2 Năm Kinh Nghiệm

Mô tả công việc Tham gia kiểm thử các dự án của công ty với vai trò QA/QC Thiết kế, phát triển và thực hiện các kịch bản kiểm thử Xây dựng các tài liệu Test plan, Test case, Test report, các tài liệu checklist Sử dụng các công cụ và phương pháp kiểm thử […]